Kue utuka N'kongo (Ne-kongo)?  (D'où viens-tu Ne-kongo?)
     mise à jour  en  cours ...

                           

                                                   NTUKA KONGO

     Nsi Kongo yi kabuama mu n'lambu sambanu : Mbamba, Soyo , Sundi, Mpangu, Mbata ye Mpemba. Disongidila tuka kuna nsi Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Cabinda ye Angola. N'lambu mio mia sambanu mi kala ye mbanza mosi : Nkunda a Ngudi go mpi Mbanza Kongo, Besi mputu bu batula kuna bagana zina di Kongo dia Ngunga, lelo babokilanga Sao Salvador. Nkulu mi ntete, mama Nkengi Lufuma ye tata Nzala Mpandu bavua bana kumi ye bole mazina mau : Lukengo, Mulangu, Nkombo, Kanioka, Ndinda, Kana, Kinbu, Ngombe, Kalombo, Mulambi, Madionga, Lubaki.
Bau bakala bantu ba n'tele minda. Mu bau mubutukila bantu ba ndombe. Bau bazingidingi ku n'lambu Ethiopia. Kinkulu ki Kongo kitulonga nde taata Nimi ye mama N'zinga Nkuwu, bau babuta kanda di bakongo, bau bavua bana batatu, mazina mau : Nsaku, Mpanzu, N'zinga. Bau i bakulu beto. Bau bena makuku matatu matungimina kongo.


N'kulu Nsaku
         Yani ukala kin'longo kia Kongo, ngunsa, nganga N'zambi. Yani usikila bantu muna ndongisila zani, kadi ukala nkua ngangu zi kimpeve ye usikila dibundu. Mvila zi bana ba n'kulu Nsaku ezi : Nsaku,kinsaku, bidi, boko, fumvu, kakongo, kobokola, kikyowa, kimbata, kimbidi, kimowa, kimpemba, kimpungi, kimvemba, kimyala, kindunga, kingemba,kingimbi, kingudi, kinimi, kinkala, kinkuwu, kinsanga, kinsembo, kinsongi, kintudi, kinyati, kivunda, kiyaka, kizombo, kwimba, lemba, lukuti, lunga, malele, masangi, matamba, mayaka, mayidi, mbemba, mpemba, mubidi, mutampa, ndunga, ngudi'a nzza,nkamba, nkumba, nsanga, ntampa, ntombo, ntumba, songa, vunda, yidi, muanda, muela, yenge, ntemo, lunda, linzambi,; ndembo, madingu, ndingi ba dia ndingi, kimbuta, mbuta, kihunda, kimbunda, kivunda, mavunda, mpunda, kilunda, kalunda, kota, kikota, kahita, makukulu, nkukulu, nkokolo, nkala, vitanimi, yitanimi, mulaza, nlaza, kinlaza, mukala, milimina, kabemba, mvemba, lawu, makunku nkunku, nsongo, tsongo, kimanga, kimbika, kimvika, kiyuvu, mabika, kisengele, kinsumbu, kiuvu, kingila, kividi, kiyidi, neyedi, ngidi, ngiri, nzidi, nsivuila, kinkuimba, kikuiti, sangila, lusangi, matsanga, musenga, nsangi, nsenga,ngimbi, yimbu, ndinga, kindinga, mavandu, mpanda, muema, kimuema, ngandu, masaka, masaki, kilemba, kikamba, kilembo, kilemfu, ngemba, kiyemvo, kiyongo, yongo, zongo, vuzi,kivuzi, masembo, nsembo, nsemo, musemo, kimfuti, mfuti, a mvemba, makaba, mowa, kiowa, ntamba, nsimba, nsimbi, nsimbu, nsungu, nsongi, kimayala, miala, nkuwu, mayala, kimvimba, mvimba, kimfumu, mafumvu, kimakala, kiyaka, mbakala,…

N'kulu Mpanzu
        Yani ukala kikiimba ki mazaya, n'kua mazaya, ngangula, yaani ufula bisalulu bi bana ba Kongo. Mvila zi bana ba nkulu Mpanzu ezi : Mpanzu, kimpanzu, kangu, kibangu, kilumbu, kilwangu, kimbembe, kimbimbi, kimbongo, kimpanana, kimpangu,kimpudi, kimwanza, kindamba, kindundu, kingoma,ngoma, kingombe,ngombe, kinkenzi, kinkosi, kinlombo, lombo, kinsuka, kinsundi, kintambu, kinzumbu, kiwembo, wembo, mfutila na wembo, kumbi, kyonzo, lamba, lombo,mangungu, mayombe, mbinza, mpanga, mpongo, ngombe, ngungu, nkolo, nsundi, taditava, vanga, vungu, wombe,zonzo,tadi, tufu, luvu, dondo, ndundu, munuani, kesa, nkuanza, kuanza, kikuanza, muanza, nganzi, bangu, kikuangu, kuangu, luangu, kabangu, mpangu,mvangi, muangu, kihungu, kingungu,kimbungu, mavungu, mbungu, mfutila, kimfutila,kilamba, ndamba, kalamba, nlamba, mbau (tiya), mbauka, kimbauka, kinsundi, kinsula,kinsulu, musudi, fumina, kifuma, vonga, luvongo, mbongo,kinuani, matana, nkua nioka, vakula, kimpaku, mpaku, voma, kihombi, kilombi, kumba, nkumba, kinkumba, nkumbu, fulama, kimfulama, vemba, mbembe, mbe, mbimbi, wumba, bumbu, kibumbu, kibundi, kibuma, mbuma, mbumbu, ngumbi, ngumbu, nkuzu, kinkuzu, nkozo, vola, mpodi, mpolo, polo, lumbu, malumbu, mpumba, mumba, ndombe, lulombe, ndumbu, mvudi, ngolo, ngola, ndamba ngola (angola), paka,; mpaka, mpakasa, kimbaku,kimpaka, mabaka, vona, mponi, vukama, mavuku, mpuku, vonda, kimpondo, ngonda,ngondi, longo, ndongo, kindongo, samba, busamba, kinsamba, nsamba, nseke, nzila, lumba, malumba, mulumba,nkenzi, mukenzi, masunda, nsuka, nsuka za kongo, mutsakila,nsakila, ntu a nkosi, wembo, mfutila na wembo...

N'kulu N'zinga
       Yani ntotila, kimfumu ki luyalu. Mvila zi bana ba nkulu N'zinga ezi : Nzinga, kinzinga, kikola, kikongo, kimangunu, kimata, kimbala, kimbamba, kimbanza, kinanga, kinganga, kingoyo, kinkanga, kinkazi, kinkenge, kinkungu, kintadi, kinyangi, kola, kyandu, maduda, mayanzi, mbamba, mbinda, mikono, mikunga, mpangala,mwingu, ngandu,ngoyo, nkondo, nzundu, yanga, yanzi, zimba, kambamba, kihangala, kiluamba, mbala, kiama,kimbambi, kinzmba, mayamba, mazamba, miyamba, mpala nzinga, muabi, muyabi, nzamba, yambi, kiyanzi, kiyangu, kianza, kikiangala, madiangu, nianga, manianga, mani, nanga, muakasa, nsanzala, kiyandu, mbandu, mumbanda, yandu, lunga, mabulungu,madungu, mandungu, malunga,ndunga,nkunga, kiyinda, mbinda, makondo, mukondo, mbenza, mbenzi, nkanga, mazinga,muzinga, ngongo, nsinzi, nsindi, ngundu, ngunu, kingunu, kingundu, mahinga, muhoyi, mungoyo,woyo, lukeni, kenge, nkenge, mafuta…
        Tutanga mu kinkulu nde ngunsa Ne Mbemba Zulu utelama mu mvu 220 (mvu uyita mbutuka Yezu Kristu). Yani utukisa bana ba Kongo ku nsi Ngipiti, kunima lufwa luani n'kulu Isanusi un'yingila …Besi Kongo bayenda mu tunga mbanza mu n'lambu mitatu : 1 Mu mvu 320 Mama Mbangala, utuadisa n'kangu u Kongo. Mfumu Ne Nsansukulu a Kanda go mpi Nimi a Lukeni, yani unata besi Kongo ye kuna nzadi kunene, kuandu kubangu, kuna n'lambu Kimpemba, kuna ku batungila Kongo dia mpangala nzundu tadi, Kimpemba nde i mbanza. 2. Mu mvu424 Ntotila : Ne Kodi Puanga, Ne Lunda Makanda ye Ne Mandiangu ma Zulu, banata n'kangu gu besi Kongo ye kuna Kuatsu Kuru, kuna batunga Kongo dia mulaza, kuna Kahemba ye mpi Zimba nde mbanza. 3. Mu mvu 690 Nkangu bana ba Kongo u natuka ku Na Kulunsi ye mama Lemba,
ngunsa ye nkua kiwisa. Bayenda ye kuna ntomboka kongo dia ntotela.
 Ne Nkembo wa Moneswa utumisa zi mpati mu kutambula nsiku mi luzingu ye mi luyalu lu nsi. Kuna batunga Kongo dia ntotela. Ntotila zi fuana zilanda kuna lumbu lu Kongo : Tuka mvu 698 ye kuna mvu 1661 : Ntotila : Mnabi Mayidi, Zanga Mowa, Mbala Lukeni.
Mu ntangu luyalu lu Ntotila Mbala Lukeni, Besi Kongo bazieta mu nzinga nzinga, bagongisa luyalu lu yo Ntotila. Mu landa ntotila : Mbama Bokota, Ngongo Masaki, Nzinga Sengele, Kalunga Punu, Nkanga Malunda, Ngoyi Malanda, Nkulu Kiangala, Ngunu Kisama.Ntotila Madiangu Vuzi (mvu 1217) ukala kimpumbulu, kadi nsalulu zani kazitondua ko ku Nzambi Mpungu. Nzala, bumputu ye kipola bikota kuna nsi Kongo. Ngunsa Mbuta Kimosi utelema mu sikidika nkangu, u nuanisa n'za mi bola ye mpanda zonso zo zituala kipola mu nsi .Ntotila Nanga Katanga, yani uzola vutula bana ba kongo muna nzila ma kieleka ye lutondo. Usikidika mvuilu ye kimvuama ki nsi. Ga landa ntotila Kibinda muabi, Mbama Muzombo ye Woyo Mpangala.
Nkindu ye mpanda bikota diaka, Ngunsa Mbuta Kutumi utelama, ye nsi yakulu i natuka muna kiwisa kibumpeve.Mu landa ntotila Mutende Ngidi, Nanga Mutombo, Nzinga Nuzoma,Ne Funza, Ne Muanda Munana, Nanga Makaba, Nkanga Nimi, Nkuwu Mutini,Nzinga Nkuwu.Mu mvu 1457, mu telema ngunsa Ne Buela Muanda, yani u bikula nde muntu mpembe, muesi nsi nda (mundele), muesi mputulukeso sa katula ku nsi Kongo. Mu mvu 1482 Diego Cao, u tuka kuna Mputulukeso, utula kuna Mpunda ye Nganga zi Nzambi. Bu batula kuna lumbu lu ntotila N'zinga Nkuwu, batoma yituka : bue bo muntu ndombe kafuete kala ukumbama, zeye tambula nzenza, zeye zonza ye nkueno, zeye kubika mabanza ye zeye tendula nsatu zani. Mundele u mona nde kanda di mukongo divua m'vila kuumi ye zole bonso bana ba Israeli, n'kiku mi bana ba kongo miyenda dimba ye n'kiku mi baana ba Israeli… Mu kilumbu ki 03/05/1491, ntotila N'zinga Nkuwu u botama, utaambula zinadi Ndo-Nzwawu. Utungisa nzo Nzambi i ntete muna mbanza… Kansi mbonana ye muesi mputulukeso nde iyau itunatina bumputu, kipola ye yi piipasa ma banza ye mazaya ma bana bakongo. Kadi besi mputulukeso bayisa, ka mu longa malongi ma Nzambi kaka ko, bau mpi bayantika mu kusumba bantu , ki bunwayi ki kota kuna kongo. Nsi iyantika mu kumuangana, bumosi buyantika mu kusuka, matoko ye ndumba bakala ye nitu kikesa babengi batekuka ku besi mputulukeso.Ku nima lufwa lu ntotila N'zinga Nkuwu, muna mbanza kongo mu yala ntotila : Mpanzu a Nzinga, Ne Mvemba Nzinga, Mpudi a Nzinga, Nzinga Lukeni, Ntumba Nkanga ye Nkanga Lukeni.Nsi Kongo ifula mu kugambana, konso ndambu bazola baka dipanda diau, ba mputulukeso mpi bazola bo mu kutoma sumba bantu, besi NGOLA ba kabuana : mbutuka yi ANGOLA, kunima besi LOANGO, besi NGOYO ye ba KAKONGO mpi bayambana, mbutuka yi KABINDA... Mu mvu 1665, Mu luyalu lu ntotila Vita Nkanga, ba mputulukeso banuanisa besi kongo, ntotila ban'kenge, mu kilumbi ki 29/10/1665, kuna Ambuila, ba mputulukeso bazenga ntu ntotila, banete go kuna Luanda. Mbanza Kongo iyokwa mu mvu 1678, ku ba mputulukeso.Ndona Kimpa-Vita
utelama, kadi yani mpi ngunsa, uzola tedimisa ye yikidika bana ba kongo ye tungulula mbansa Kongo (mvu 1702 ye kuna mvu 1708) , kansi besi mputulukeso, ban'kanga ye ban'yoka bu katatala. Mu nkufi tu sungimina nde tuka buna banuanina m'vita yi Ambuila, nsi Kongo ka ikaladiaka ye luyalu lukieleka ko ye kuna mvu 1885. Mo mvu gogo besi mputu (Belgica, France ye Portigal) ba kabula kongo. Mfumu Mvuzi ya Nkuwa ukala mfumu nsuka u yala kuna Mbanza Kongo (San Salvador) ye kuna mvu 1960.Tuka buna bana ba kongo ba vidisa bu mosi bu ki muntu kiau. Ki bu kongo ki suka. Lelo kiki muana n'kongo (ne-kongo) kafueti mona nsoni mu kugoga nd'ingani. Idina besi nsi, tuvumbuka, tulonga bana beto bazaya kue tu tuka.

Mu mvu

1758 : Kuna nsi Haïti, basonika buku di n'siku ni nsi yina mu kikongo.
1880 : Tata Brazza (muesi Mputu) gu tunga mbanza Franceville ye basal  kangu kuna Makoko
1882 : Kangu dio di Makoko di tondama ku besi mputu
1883 : Nsi congo ikuma kintwadi ki nza m'vimba ki congo A.I.C. ki tuasama  ku tata Léopold II.
1879-1884 : Stanley gu tula kuna kongo.
Kina ki 24 avril : Besi America ba tonda kintwadi ki ntoto Africa A.I.A.
Kina ki 16 octobre : Besi Allemagne basala bo.
Kina ki  5 fevrier  : Besi France bazola bo
Kina ki 26 fevrier 1885 : nsi kongo ikuna  "nsi kimpwanza yi Congo" (Etat  Indépendant du Congo)
Tuka kina ki 15 novembre ye
              kuna 16 fevrier 1885 : Kuna Berlin (nsi Allemagne), nsi kumi ye tanu, nsi  zi    mputu ye besi  America bakutana mu kugogila ma atadila nkabana yi Africa. Ba gogila                                                    ma matadila :  Africa di kosi, ye
                                                                           Kongo.
Tuka mvu 1889 ye kuna mvu 1897 : bayika n'lambu mi n'kaka ku nsi kongo :
                                                        mu mvu 1889 : bayika Equateur,
                                                        mu mvu 1891 : bayika Kasaï
                                                        mu mvu 1894 : bayika Kivu
                                                        mu mvu 1895 : bayika Katanga
                                                        mu mvu 1897 : bayika Kisangani
Mu mvu 1908 : Luyalu lu nsi congo bagana lo ku besi Belgica.
Mu  mvu 1950 : Ba kongo baganga kimvuka ki bakongo "ABAKO"
Mu kilumbu ki 11 janvier 1959 : ABAKO difua
Mu kilumbu ki 29 janvier 1960 : Tata Kasavubu (1917-1965) uyenda kuna kala  Fongo di kimpwansa  ki nsi congo. Kilumbu ki kimpwansa bawisana nde kilumbu ki 30 yuni
Tuka kilumbu ki 10 ye kuna kilumbu ki 18 mayi 1960 : ntumua zi nsi Belgica ba  tambula n'siku mi luyalu lu nsi congo
Mu kilumbu ki 23 yuni 1960 : Tata Kasavubu Yosefu ukuma n'yadi u ntete u nsi Congo. Tata Lumumba  nde n'tuuntuadisi u kimfumu Ki nsi.
Mu kilumbu ki 30 yuni 1960 : Kilumbu ki kimpwensa ki nsi congo. Congo Belge dibokelua Congo Léopoldville.
Tata Yosefu Kasavubu uyala muna nsi congo tuka  mvu 1960 ye kuna mvu 1965
Tata Yosefu Désiré Mobutu Sese Seko (1917-1997) uyala muna nsi congo tuka mvu 1965 ye kuna  mvu 1997, muna luyalu luani nsi  Congo  ibokilua Zaïre (mu mvu 1991                                                    ye kuna mvu 1997), zina diodio di tuka mu n'gogo nzadi.
Tata Laurant Désiré Kabila (1939-2001) ubaka kimfumu muna nsi congo  mu mvu 1997 ye kuna mvu 2001. Nsi Zaïre yi kuma Répupublique  Démocratique du Congo (RDC).
Tata Yosefu Désiré Kabila (1971 - ) uyala butusonika bisono biobio muna nsi'eto.
                                                   

Souce : Ne-Kongo, Wikipedia

Zina di Kongo

Bankaka nde :

 Kongo : zina di santu di Nzambi.
         N'lambu mimingi mpi, ye lelo kiki babokila Nzambi : Kongo;
         bonso ku Kasaï, ku Equateur go mpi ku Congo Brazza mu  mazina 
         ma  Kongo-lo,Okitakongo go mpi ku cote d'ivoire (A Kongo).
Mbanza Kongo : Mbanza Nzambi .

 Kongo dina zina bagana ku baba nuana m'vita, bau bagadidingi binuaninu : "ma konga". Nsi zo ba nunga bagana zina di kongo : nsi banungina mu ma konga. Bantu babazingilanga muna nsi zina batambula zina di ba kongo, N'kongo.

Kongo dina mpi kintwadi, kimvuka ki bantu ba tatu :  ,
       makuku matatu matunga Kongo. Bonso ntetembo ituadisa ye bundisa n'kangu.
       Dibundu di Kongo.

Kongo di tuka mu kidimbu ki luyalu : "ngo". ba "n'kwa ngo".
      
Zina di :
 
Ntinu   : dituka ku mfumu-kitadi gu kala ye "ntinu" zi fuana muna nduaninu zani.
                Yani ukala ye kiyeka ki kutanina ye nuanina n'kangu.

Ntotila : yu "u tota" zi mbanza, yu ununga mvita ye uyika mbansa zi kanunga.

Muene   : zina bagana ku ntotila ulungisa nsatu zi n'kangu.

Mani    : zina bagana ku yu ulungisa luzolo lu n'kangu.

Mfumu   : zina bagana ku n'kwa luyalu.

       


 

Origines  KONGO


Le royaume Kongo s'étendait du
Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshaa, Cabinda jusqu'en Angola. Il comprenait six provinces : Mbamba, Soyo, Mpangu, Mbata et Mpemba.
Les premiers ancêtres Nkengi Lufuma et Nzala Mpandu eurent douze enfants : Lukengo, Mulangu, Nkombo, Kanioka, Ndinda, Kana, Kinbu, Ngombe, Kalombo, Mulambi, Madionga, lubaki. Ils étaient de grande taille et habitaient le nord de l'Ethiopie.
La tradition apprend que Nimi et Nzinga Nkuwu avaient trois enfants qui sont les souches de clans kongo : Nsaku, Mpanzu, N'zinga.

Le clan Nsaku
Représentait la sagesse, le spirituel et la justice

Le clan Mpanzu
Représentait la science, l'artisanat et la métallurgie. Grâce à lui les membres du clan ne manquaient d'outils pour la guerre et le travail.

Le clan Nzinga
Représentait le pouvoir, la politique.

Ne Mbemba Zulu fut intronisé vers 220, comme prophète et guide du peuple kongo, il le fit sortir de l'Egypte.
Vers 320, mama Mbangala fut leur guide. A sa mort, Ne Nsansukulu-a-Kanda qu'on appella aussi Nimi-a- Lukeni amena les ne-kongo au bord du fleuve kunene où ils construisirent un premier foyer :"Kongo dia mpangala nzudu tadi", Kimpemba sera la capitale.
 Vers 424, Ne kodi Puangu, Ne Lunda Makanda et Ne Madiangu ma Zulu, emmenèrent le peuple pour construire un second foyer : "Kongo diamulaza", Kahemba puis Feshi en fut les chefferies.
Un trosième foyer fut construit vers 529 : "Kongo dia luangu" dont Zimba fut la chefferie sous l'autorité de Ne Tuti dia Tiya.
Puis vers 690, le peuple fut conduit par Na Kulunsi et mama Lemba, une femme visionnaire, jusqu'au mont Kongo dia ntotela. Là où Ne Nkembo wa Monesua et des prêtres réçurent les lois pour le peuple kongo. Là, ils fondèrent "Kongo dia ntotela".
Plusieurs rois se sont succèdés jusqu'à l'arrivée des portugais : Mnabi Mayidi, Zanga Mowa, Mbala Lukeni. ce dernier mena des campagnes pour agrandir le royaume. Mbama Bokota, Ngongo Masaki, Nzinga Sengele, Kalunga Punu, Nkanga Malanda, Nkulu Kiangala, Ngunu Kisama, Mandiangu Vu, dont le comportement deplu à Dieu, la disette frappa le pays. Mbuta Kimosi se leva comme prophète pour combattre les mauvaises habitudes et les malédictions.
Le roi Nanga Katanga ramena le Ba-Kongo vers le chemin de la justice et de la richesse.
Puis il eut les rois Ntende Kbinda, Muabi kunene, Mbamba Muzombo et Woyo Mpangala.
Le prophète  Mbuta Kutumi se léva pour stabiliser le pays, car les troubles revenaient dans le pays. Ont suivi : les rois Mutende Ngidi, Nanga Mutombo, Nzinga Nuzoma, Ne Funza, Ne Muanda Munana, Naga Makaba, Nkanga Nimi, Nkuwu Mutini, Nzinga Nkuwu.
 En 1457, un prophète se léva pour prophétiser larrivée de l'homme blanc.
La rencontre avec l'occident (en 1480) sera fatale pour le Kongo. A son arrivée Diego Cao a trouvé un royaume prospère et bien organisé. Ies missionnaires qui accompagnaient cette expédition furent étonnés de trouver un peuple dont la culture est proche de la culture hébraïque avec douze tribus...
Le roi sera baptisé le 03/05/1491 sous le nom de Ndo-Nzwawu. Ainsi le kongo est devenu le premier territoire chrétien éloigné de l'europe. Avec le baptème du roi, les portugais espéraient avoir de l'emprise sur le royaume. Les relations se sont refroidies jusqu'à sa mort, tué par un portugais. Son frère Mvemba Lukeni lui succèda, envoya son fils au portugal et devint le premier évêque africain de l'histoire de l'Eglise. Mbanza Kongo devient San Salvador.
Les décenies qui ont suivies, l'emprire tomba dans la spirale de la traite des esclaves. Sous cette  pression coloniale, le roi perd sonemprise sur l'emprire. Celle-ci se disloqua, chaque province sous tutelle portugaise ou anglaise cherchait son indépendance. Les européens profitèrent de cette situation pour prélever encore plus d'esclaves.
La province de Ngola va proclamer son indépendance , d'où la naissance de l'Angola, puis les provinces de Loango, de Ngoyo et du Kakongo. La prophètesse Kimpa Vita tentera de réunifier le pays, en denonçant toutes ces pratiques. Elle sera brulée vive.
La division complète du royaume sera décidée entre le Portugal, la France et la Belgique.
Ainsi, le Bakongo ont perdu tous leurs acquis. La culture kongo a subi un vrai lavage jusqu'au réniement de son identité
 

Lukuikilu

            Ba kongo bakuikidingi mu Nzambi Mpingu-Lulendo, ngangi u bima biabionso, bibi monika ye bika bimonika ko, bi menina ye bifulumuna. Bakuikila mpi muna bisimbi (mpeve) bi masa, bisimbi bi mfinda. Go mpasi zi kotele gana kanda, bafuete kue tese ngombo ku nganga buka, yani lendele ku bagana nti... mu kulembika mpasi zina. Bafua kabafua ko, kansi basinga kuna simu nzadi kalunga  "nzadi Mpinda".

Ba kuikila nde muna luyantiku Nzambi uganga muntu : " muntu wa lunga" zina diani "MAHUNGU", ku yani Tata Nzambi kagana mpele lulewo "NSENGELE MBELE". Kio kidimbu ki kangu  di muntu ye Nzambi ye mpi kisalulu ki kafuete vuila ma mafuete muna lusingu. N'siku mosi kaka Nzambi kagana ku muntu : ka lendele piluka ku  nima NSANDA ko. Kansi kilumbu kimosi na Mahungu gu luta kuna nima nti guna. Kimpongila kingolo "NZONDO" kinatuka, kinatumuna mbele lulewo yi kangu. Ku nima kimbongila, na Mahungu sobele mpolo, kitukidi muntu yakala ye muntu n'kento (kitukidi bantu bole). Muntu n'kento ukala ye mabeno nana. Tata Nzambi usila ku muntu nde mabeno mana mena ma kanda ma bana ba Kongo.

Manaka :
              Bilumbu biya : Nkenge, Nsona, Nkandu  ye Konzo, bina muna lumingu;
Ngonda  yina ye tumingu nsambuadi (7), ye  mvu guna ye ngonda kumi ye tatu (13) ye kilumbu ki mosi.Nsungi ye mambu ma nzenza ma ntoto ma sikidika n'lungi mi ma maluzingu lu bantu (mu mbandu mbutula, longo, lufwa …)

 Nsungi

Nsungi zozo zi kabula ntangu bantu bafuete sala bisalu mi maya.   
    . Kintombo : nsungi mvula zi ntete, mo nsungi yoyo bakuna bidia
                     (n'tombo go ma-sanza), tuka Octobre -Décembre.
    . Kianzu   : nsungi mvula zi landa mvula ntete, ye mpi nsungi
                     m'muangu; (janvier - mai).
    . Kisiwu   : nsungi kiosi ; (tuka yuni ye kuna août)
    . Mbangala : nsungi kisiwu, kansi mo nsungi yoyo kiosi kike,
                       muini mi ngolo kaka. Nsungi nsenda, nsola ye
                        ku yoka ma sodi; (août - Octobre).


Kinkita
                  Nsi kongo ikala ifuluka : kimvuama kifuana kibeni kikala. Kadi muna
 banza  mu kala mvuilu ifuana mu n'toto ye batekelengi mpi meno ma nzau, ye wolo. Ba fudidikingi bisalulu bifuana bonso : mbele, nsengu, bimasi,…binkutu, bibungu, bileko ye binsu bi ba tekelenge. Bansa kongo ivua mbongo : "nzimbu" ye bantu bafutidingi mpaku ku luyalu. Bantu mpi bazingidingi muna bisalu bi maya, bi mpakula, ye bi salu bi kutuila bibulu.Mavula ma ndongukila
                  Bana bakulu, matoko go mpi bandumba  babasindikidi muna mavula, mu zinzo mu ba longokelengi nkalulu yi kimuntu (luzitu lu kizingu lu kimvuka), ki bukongo, ye bisalu. Mavula ma yenda kumbu  ema : 

                                       Lemba
                                       Kimpasi
                                       Kinkinba
                                       Buelo  

                                                                        

(source :  Kongodiantotela.net, wikipedia, Ne-Kongo)                 

  Kanda

    Kanda di bakongo, di kubimina kuna kimama, idina kani mvuilu, mazina
biganukina kuna nima kimama. Kifulu ki ngwa-nkasi muna kanda kilutidi kifulu ki
tata ubuta bana. Tulendele tela nde tata ubutisanga kansi kabutanga bana ko.
Kadi ku mama bana batambula bumpeve ye bu muntu.Yonso mama ubuta  ukuma mama kingandi...
   Kansi go tutomene tadidila, mo makulu ma kuma kuna kanda di bakongo kadi bau
bakuikila nde biaku bina muna nza biganuka ku mpeve yi Nzambi Mpungu, nkatu
kinsunsa. Bu Mpeve buyala gana kati ki bantu, bima biakulu, mambu makulu ma
tuluakila kadi matuka kuna nsi bampeve .
 Konso diambu divuidi kikuma, kani banduku bautuluakila kadi batumama ku mpeve.
Idina bakonda zaya nde go mama kagana ku muana yu kabutidi nitu ye mpeve, yo
muana butukidi mpi muna mvukana (bizumba) yi tata ye mama.
   Idina katuvilakana ko beto, mo lelo kiki dio diambu. Muana ubutuka ku tata
ye mama. Kifulu kitata kilutidi ki mfumu ki ngwa-nkasi. Beno batata mpi luzaya  nde
bana beno bena menga meno. Beno kaka lulendele kanga ye kutula ntoma zi bana beno
muna malongi ye nsambulu zeno. konso diambu di luaka muna luzingu lu bana, ntete
tata kafuete telemina dio, kani mpi kutuasa kinzonzi kuna kuna ba ngwa-nkasi, beno ba
tata lufuete tuasa kio. Tata guna ntu, ye mfumu muna luzingu lu kanda.


Croyance

Les ne-kongo croyaient en un Dieu Suprème erTout-puissant, qui a créé l'univers et tout lesêtres visibles et invisibles. Ils croyaient aussi aux espritsdes mers, de forêts et des morts. Lorsqu'un malheur survenait,
 on consultait le NGANGA BUKA qui donnait des amulettes et autres poudres naturelles. Les morts ne sont pas considérés comme morts, mais vivant de l'autre rive de la mer MPINDA.
La tradition a trasmit à toutes les génération que Dieu après avoir créé l'univers, le monde visible et invisible, il créa l'homme complet à qui Il donna le nom de MUHUNGU. Il conclu une
 alliance avec lui, symbolisée par un sabre (NSENGELE MBELE)
qu'Il lui donna. Cependant Il lui interdisit de contourner l'arbre "NSANDA". Un jour, Mahungu s'est résolu de faire un tour derrière l'arbre. Un violant cyclone
 "NZONDO" se fit abattu sur lui, et lui arracha le sabre. Mahungu se brisa, divisa en deux êtres :
un homme et une femme, celle-ci avec neuf seins. Dieu dit à l'hommeque ces seins seraient les clans kongo. Ce mythe fut conté auxenfants du pays jusqu'à l'arrivée des européens.


Calendrier

Le Ne-kongo avait une
semaine de quatre jours :
NKENGE, NSONA, NKANDU, KONSO. Le mois avait 7 semaines et l'année 13 mois et 1 jour. Les catastrophes naturelles et autres
événements particuliers fixés les anniversaires et decrivaient situations courantes de la vie,
jusqu'à l'arrivée du calendrier chrétien.

 Le calendrier kongo, comporte quatre grandes saisons :
    .Kintombo : saison des premières pluies, saison des sémailles
   (d'octobre à décembre).
    .Kianzu   : aussi une saison de pluie moins intense.
   (de janvier à mai).
    .Kisiwu   : première saison sèche, caractérisée par des vents
  froids. ( de mai à fin août).
    .Mbangala : aussi une saison sèche mais caractérisée par des fortes
  chaleurs. ( du mois d'Août à Octobre).
(certains ajoutent la saison Ndolo entre mars et mi-mai, une saison de pluie).

Economie
Le royaume Kongo était très développé. Les échanges s'éffectuaient avec la monnaie "NZIMBU" (constituée des coquilles). Mis à part les ressources naturelles et l'ivoire, les artisants fabriquaient des vetements en rafia et de la potérie. Les finances du royaume provenaient des recettes d'impôts et autres activités organisées par le roi.
Cependant les ressources principales étaient la pêche, l'agriculture, la chasse et l'élevage...


Education

Des école d'initiation étaient
organisées pour les jeunes. On y était initié aux responsabilités
et on y apprenait le métieer selon les aptitudes de chacun.
Les plus connues sont :
      Lemba
      Kimpasi
      Kinkinba
      Buelo.